آرای دادگاه بدوی

نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

در خصوص اتهام آقایان ش.ه. فرزند ق. 44 ساله، 2- م.ف. فرزند ح. 22 ساله، ردیف اول دایر بر شرب خمر، ردیف دوم دایر بر شرب خمر و نگه داری مشروب (نیم لیتر) به شرح کیفرخـواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران با توجه به محتویات پرونده، ....

15 اردیبهشت
1397
بیشتر
تصرف عدوانی
15 اردیبهشت
1397
بیشتر
فحاشی  و تخریب
15 اردیبهشت
1397
بیشتر