آرای دادگاه تجدیدنظر

افترا

افترا

آیا صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری متهم است یا خیر حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ ...

15 اردیبهشت
1397
بیشتر
مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت آقای ع.ر. فرزند ح. به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۸۶۱۹/۳۱۷۶۹۹ بانک م. شعبه کاخ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ربال و مطالبه خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی دادگاه

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی آقای ب.ج. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به میزان ۲۰۴۲۵۵۰۰۰  تومان با این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ ۹۲/۸/۵ اظهار داشته

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
مطالبه وجه چک(2)

مطالبه وجه چک(2)

در خصوص دعوی خواهان آقای ج.ب. به طرفیت خوانده آقای م.م. به خواسته مطالبه وجه چک های مدرکیه با مشخصات مندرج در متن دادخواست تقدیمی به مبلغ ۶۲۴۰۰۰۰۰۰ با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
اخذ به شفعه

اخذ به شفعه

در خصوص دادخواست خانم م.ح. فرزند م. به طرفیت ۱- خانم ه.ح. فرزند م. ۲- آقای الف.الف. به خواسته اخذ به شفعه نسبت به ملک به پلاک ثبتی ------- واقع در بخش ۱۱ تهران به این شرح که خواهان بیان داشته

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
اعسار از هزینه دادرسی (2)

اعسار از هزینه دادرسی (2)

در خصوص دعوی خواهان ح.ق. به طرفیت ع.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان حضور نیافته

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
مطالبه وجه یارانه

مطالبه وجه یارانه

در خصوص دعوی خانم م.ک. و م.م. به وکالت از خانم ک.ع. به طرفیت آقای د.ح. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۸۹/۰۸/۱۷ لغایت صدور حکم، دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی داند زیرا یارانه واریزی به تعداد خانوار به سرپرست خانواده تعلق می گیرد نه به هر فرد اعضای خانواده

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
اعسار از هزینه دادرسی (3)

اعسار از هزینه دادرسی (3)

در خصوص دعوی م.الف. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی به استناد شهادت شهود...

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
مطالبه اجور معوقه

مطالبه اجور معوقه

در خصوص دعوی آقای ع.ز. و ح.م. به وکالت از ن.ن. به طرفیت ف.پ. با وکالت آقای س.ص. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از مورخه ۱۳۸۸/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ جمعاً به مبلغ ۱/۷۹۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال موضوع پلاک ثبتی ------ و ...

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
تنفیذ فسخ قرارداد

تنفیذ فسخ قرارداد

در خصوص دعوای آقای ح.م. به وکالت از آقای ع.ب. به طرفیت آقای ن.ق. به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد و خسارات دادرسی....

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
تخلیه مورد اجاره

تخلیه مورد اجاره

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. فرزند الف. و آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. و س.ط. به طرفیت آقای م.ن. و ع.الف. با وکالت آقای خ.الف. و خواندگان ع.الف. و ع.ع. به خواسته صدور حکم تخلیه عین مستاجره تجاری به لحاظ تعدی و تفریط و پرداخت کلیه خسارت دادرسی ....

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن

اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن

دادخواست آقای ج.م. فرزند ع. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند ع. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن به مبلغ ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع پرونده ۴۹/۹۲/۶ ج نزد اجرای احکام قطع نظر از اینکه خوانده حضور ندارد و خواهان نیز...

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
مطالبه وجه چک(3)

مطالبه وجه چک(3)

در خصوص دعوی الف.الف. فرزند الف. به طرفیت ف.م. – ع.الف. و ع.ن. به خواسته مطالبه وجه چک مبلغ ۹۲۰ میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح دادخواست

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه

در خصوص دعوی خانم الف.الف. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته ابطال شناسنامه بدین شرح که خواهان اعلام نموده است دارای خواهری به همین نام بوده که به علت بیماری فوت نموده است و پس از فوت وی والدین ایشان شناسنامه خواهر متوفی خواهان را برای خواهان اختصاص داده اند...

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی

در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت ۱- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. ۲- خانم م.ج. به خواسته ۱) ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۱۳۷۰/۵/۵، ۲) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مربع مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی --- مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۳) پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل...

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته

در خصوص دعوی آقایان ح.ق. و ق.ف. به وکالت از جانب آقای س.م. به طرفیت آقای پ.د. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره ۶۵۹۵۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه...

17 اردیبهشت
1397
بیشتر
اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دادخواست خانم م.ب. به وکالت آقایان ر.ن. و ح.م. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان...

17 اردیبهشت
1397
بیشتر