9099071369

آرای وحدت رویه حقوق تجارت

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید...

5 بهمن
1396
بیشتر