9099071369

آرای وحدت رویه حقوقی

رای وحدت رویه 747

رای وحدت رویه 747

نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد...

5 بهمن
1396
بیشتر