9099071369

آرای وحدت رویه کیفری

رای وحدت رویه شماره 765 دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 765 دیوان عالی کشور

چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد...

5 بهمن
1396
بیشتر