آیا می دانید

قابلیت مطالبه مهریه بیش 110 سکه

طبق قانون جدید، مهریه تا 110 سکه عندالمطالبه و بعد از آن عندالاستطاعه دانسته شده است.این موضوع به این معنا نیست که مهریه بیش از 110 سکه قابلیت مطالبه ندارد، بلکه مطالبه آن موکول به توانایی مالی زوج در پرداخت دانسته شده است.همچنین مهریه تا 110 سکه قابل پیگیری کیفری می باشد اما مازاد بر وجه کیفری ندارد.

تعریف نفقه

نفقه برخلاف آنچه که معمولا تصور می شود تنها شامل خوراک و پوشاک نبوده بلکه مخارج معمول زندگی، مثل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه درمان، هزینه تحصیل، هزینه های سفر و سایر موارد را شامل می شود که در رابطه با نفقه زوجه، به محض وقوع عقد نکاح پرداخت آن ها به عهده زوج خواهد بود، ولو آنکه زن و شوهر به خانه مشترک نرفته باشند.

افراد واجب النفقه

نفقه به دو گروه کلی نفقه زوجه و نفقه سایر اقارب تقسیم بندی می شود؛ نفقه های واجب عبارت اند از نفقه زوجه، اطفال و پدر و مادر؛ نفقه زوجه در هر حال و به محض وقوع عقد نکاح بر عهده مرد است مگر آنکه حکم عدم تمکین زن صادر شده باشد.

همچنین نفقه طفل دختر تا زمانیکه ازدواج نکرده باشد و پسر تا 18 سالگی بر عهده پدر می باشد؛ و نیز نفقه والدین در صورتی واجب می گردد که فرد توانایی مالی پرداخت آن را داشته باشد و در صورتی که شخص تنها بتواند به یک گروه از اطفال و یا والدین نفقه بپردازد، پرداخت نفقه والدین واجب می گردد.

نفقه خواهر

پرداخت نفقه خواهر برای برادر واجب نمی باشد، اما در اصطلاح به چنین موارد دینطبیعی گفته می شود و به این معنا است که در صورتی که برادر در چندین مورد متوالی اقدام به پرداخت نماید، گویی دینی را برای خود به رسمیت شناخته است و پس از آن خواهر می تواند پرداخت مجدد را از او مطالبه نماید.

 
اجرت المثل ایام زوجیت

طبق قانون مدنی هرکس کاری را انجام دهد اصل بر این است که آن را به رایگان انجام نداده است، قانون گذار این مورد را در مورد کارهای منزل که توسط خانم ها انجام می شود هم قابل اعمال دانسته است، اجرت المثل ایام زوجیت نیز به همین معناست، یعنی چون کارهای منزلی که بانوان انجام می دهند وظیفه آن ها نیست، قانون گذار نهادی به عنوان اجرت المثل را تعریف کرده و به همین علت پرداخت مبلغی را بر عهده شوهر گذاشته است.

اگر در عقد ازدواج مهریه مشخص نشده باشد تکلیف آن چیست؟

در صورتی که مهریه در عقد مشخص نشده باشد، طرفین می توانند با توافق هم مهریه را تعیین نمایند و در صورت عدم توافق، مهر المثل برای زوجه تعیین خواهد شد.مهر المثل عبارت است از مهریه امثال و نظایر زوجه از نظر شرایط اجتماعی، تحصیلی و غیره.

منظور از عده چیست؟

عده عبارت است از مدت زمانی که زوجه  باید پس از پایان رابطه زناشویی خود مجرد باقی بماند؛ که اعم است از عده طلاق و وفات، عده طلاق 4 ماه و 10 روز و چنانچه زوجه حامله باشد تا وضع حمل می باشد، مگر آنکه وضع حمل کوتاه تر از عده وفات باشد که در این صورت باید عده وفات را نگاه دارد، و عده طلاق 3 طهر و یا 3 ماه می باشد.

حکم نکاح موقت بدون تعیین مدت چیست؟

در نکاح موقت حتما باید مدت تعیین شود و در غیر این صورت عقد باطل خواهد بود.همچنین اگر بین دائمی یا موقت بودن عقد نکاح اختلاف شود، قصد طرفین باید مشخص شود اما اصل بر دائمی بودن آن است.

منظور از چک ضمانتی چیست؟

چک هایی که به عنوان ضمانت از امری صادر می شوند قابلیت مطالبه را دارا هستند و تنها تفاوت آن ها با سایر چک ها، وجه کیفری نداشتن چک های ضمانتی می باشد.

همچنین دریافت کننده چک اگر آن را به ثالثی منتقل نماید، صادر کننده در هر حال در مقابل ثالث مسئول پرداخت خواهد بود، حتی اگر تعهد اولیه خود را انجام داده باشد.

حق فسخ در قراردادها

اصل بر لزوم قرارداد هاست، به عبارت دیگر اصولا قرارداد قابل فسخ نمی باشد مگر اینکه طرفین برای خود حق فسخ را پیش بینی کرده باشند و یا اینکه یکی از حق فسخ های پیش بینی شده قانونی در آن قرارداد وجود داشته باشد.

البته طرفین می توانند حق فسخ های قانونی موجود در قرارداد ها را _که اصطلاحا خیار فسخ نامیده می شوند_ ضمن انعقاد قرارداد از خود سلب کنند.

نفوذ وصیت

مهم ترین نکته در باب وصیت محدودیت فرد می‌باشد، که تنها می‌تواند نسبت به یک سوم از اموال خود وصیت کند، و چنانچه به میزان بیشتر وصیت کرده باشد، بخش مازاد زمانی قابلیت اجرا میابد که وراث رضایت داده باشند.
و چنانچه برخی از وراث رضایت دهند و برخی ندهند، وصیت نامه متوفی در حق کسانی‌که تنفیذ کرده باشند اجرا شده و برای بقیه اجرا نمی‌گرد.

<  1  2  >