9099071369

خدمات دادفر

آرای دادگاه ها

مطالعه آرای دادگاه ها از این حیث که پروسه وقوع، رسیدگی و صدور رای را در بر میگیرند، می توانند برای کسانی که نسبت به قوانین آگاهی ندارند منبع مطالعاتی مناسبی باشند، تا هم به روال کار آشنا شوند و هم پاسخ مهم ترین سوالات خود را تا حدودی بیابند.

 دانش آموختگان حقوق نیز به خوبی آگاهند که بین دنیای کتاب یا به طور کلی علم تئوری، و دنیای عمل، فاصله فاحشی وجود دارد، و با توجه به اینکه در دانشکده های حقوق اغلب مباحث تئوری مورد بررسی قرار می گیرند و فرصتی برای پرداختن به رویه جاری وجود ندارد، مطالعه آرای صادره دادگاه ها می تواند منجر به افزایش آگاهی ایشان و در نتیجه مانع سردرگمی های اولیه، به محض ورود به دنیای عمل شود.

با توجه به اهمیت مشخص این طیف از منابع حقوق، در اینجا سعی کرده ایم که تا حد ممکن آرای صادره را پوشش دهیم.