تجارت

حاکمیت شرکتی در حقوق ایران

حاکمیت شرکتی در حقوق ایران

لایحه اصلاحی قانون تجارت که در سال 1347 در باب شرکت های سهامی تصویب شد، در 13 ماده به مبحث بازرسی در این دست شرکت ها پرداخته است.مفهوم بازرس از این حیث حائز اهمیت است که، یکی از مهم ترین هدف های حاکمیت شرکتی یعنی حمایت از سهامدار خرد در  _دیدگاه سنتی_  و  ذینفعان _در دیدگاه نوین_ را از طریق نظارت بر عملکرد و صورت حساب های ارائه شده توسط مدیران فراهم می کند....

3 بهمن
1396
بیشتر
حاکمیت شرکتی در حقوق انگلستان

حاکمیت شرکتی در حقوق انگلستان

حاکمیت شرکتی در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، نه تنها تحقیقات و مطالعات گسترده ای در باب حاکمیت شرکتی انجام گرفته است، بلکه قانون مدونی نیز در این باره موجود است.....

4 بهمن
1396
بیشتر