خانواده

ریاست مرد بر خانواده(1)

ریاست مرد بر خانواده(1)

هر اجتماعى باید دارای رییسی باشد كه كارها را هماهنگ كند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نيز از اين قاعده مستثنى نمى تواند باشد. اصولاً زن و شوهر بايد با صفا و صميميت و توافق يكديگر امور خانواده را اداره كنند، ليكن اگر در باره مسايل خانوادگى بين آنان اختلاف نظر پديد آيد، نظر مرد به عنوان رييس خانواده مقدم خواهد بود. قانون مدنی به پیروی از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است.

13 بهمن
1396
بیشتر
ریاست مرد بر خانواده(2)

ریاست مرد بر خانواده(2)

هر اجتماعى باید دارای رییسی باشد كه كارها را هماهنگ كند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نيز از اين قاعده مستثنى نمى تواند باشد. اصولاً زن و شوهر بايد با صفا و صميميت و توافق يكديگر امور خانواده را اداره كنند، ليكن اگر در باره مسايل خانوادگى بين آنان اختلاف نظر پديد آيد، نظر مرد به عنوان رييس خانواده مقدم خواهد بود. قانون مدنی به پیروی از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است.

13 بهمن
1396
بیشتر
شروط باطل و مبطل عقد نکاح (1)

شروط باطل و مبطل عقد نکاح (1)

اول- شرطي که انجام آن غيرمقدور باشد؛ قرار دادن شرط غيرمقدور، امري بيهوده است؛ ....

17 بهمن
1396
بیشتر
شروط باطل و مبطل عقد نکاح (2)

شروط باطل و مبطل عقد نکاح (2)

شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه: در این خصوص باید بین نکاح دائم و منقطع قائل به تفکیک شد...

18 بهمن
1396
بیشتر
ترک نفقه(1)

ترک نفقه(1)

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار می دهیم. به عبارت دیگر بیان می کنیم که منظور از نفقه و انواع آن چیست ...

22 بهمن
1396
بیشتر
ترک نفقه(2)

ترک نفقه(2)

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار می دهیم. به عبارت دیگر بیان می کنیم که منظور از نفقه و انواع آن چیست ...

22 بهمن
1396
بیشتر
ترک نفقه(3)

ترک نفقه(3)

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار می دهیم. به عبارت دیگر بیان می کنیم که منظور از نفقه و انواع آن چیست ...

22 بهمن
1396
بیشتر
ترک نفقه(4)

ترک نفقه(4)

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار می دهیم. به عبارت دیگر بیان می کنیم که منظور از نفقه و انواع آن چیست ...

26 بهمن
1396
بیشتر
ترک نفقه(5)

ترک نفقه(5)

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار می دهیم. به عبارت دیگر بیان می کنیم که منظور از نفقه و انواع آن چیست ...

27 بهمن
1396
بیشتر
ترک نفقه(6)

ترک نفقه(6)

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار می دهیم. به عبارت دیگر بیان می کنیم که منظور از نفقه و انواع آن چیست ...

1 اسفند
1396
بیشتر
ترک نفقه(7)

ترک نفقه(7)

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار می دهیم. به عبارت دیگر بیان می کنیم که منظور از نفقه و انواع آن چیست ...

12 اسفند
1396
بیشتر
ترک نفقه(8)

ترک نفقه(8)

در این گفتار ابتدا معنا و مفهوم جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار می دهیم. به عبارت دیگر بیان می کنیم که منظور از نفقه و انواع آن چیست ...

12 اسفند
1396
بیشتر
نظام مالی حاکم بر اموال زوجین(1)

نظام مالی حاکم بر اموال زوجین(1)

در نظام های حقوقی گوناگون، نظام های مالی متفاوتی در روابط زوجین پیش بینی شده است.

1 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظام مالی حاکم بر اموال زوجین(2)

نظام مالی حاکم بر اموال زوجین(2)

در نظام های حقوقی گوناگون، نظام های مالی متفاوتی در روابط زوجین پیش بینی شده است.

1 اردیبهشت
1397
بیشتر