خصوصی

مطالعه تطبیقی معاملات فضولی و جرم انتقال مال غیر (1)

مطالعه تطبیقی معاملات فضولی و جرم انتقال مال غیر (1)

معامله فضولی که مواد 247 تا 263 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است، در یک نگاه عمیق تر هم پوشانی نسبی با برخی مفاهیم دیگر همچون غصب و معامله نسبت به مال غیر دارد، اما مطالعه تطبیقی این مفاهیم، به طریقی که تشابهات و تفاوت های آن ها مورد تدقیق واقع شده و به نحوی مستدل و مستند بیان شود، وجود ندارد. بلکه از یک سو کتاب های حقوق مدنی را مطالعه می کنیم که احکام زیادی را به معاملات فضولی اختصاص داده اند، و در جای دیگر مبحث غصب را مطرح کرده اند، و از سوی دیگر کتاب های کیفری جزای معامل مال غیر را به قوانین مربوط به کلاه برداری ارجاع داده اند. به همین علت این نوشتار در جهت تجمیع احکام پراکنده و دست یازیدن به تعریفی نسبتا منسجم، از دو مفهوم معامله فضولی و معامله نسبت به مال غیر، اختصاص پیدا کرد.

11 بهمن
1396
بیشتر
مطالعه تطبیقی معاملات فضولی و جرم انتقال مال غیر (2)

مطالعه تطبیقی معاملات فضولی و جرم انتقال مال غیر (2)

در نوشتار قبل به تعریف معاملات فضولی و ضمانت اجرای آن پرداخیتم، در این گفتار با انواع معامله فضولی، مسئولیت های فضول و خریدار و در نهایت دعوای استرداد ادامه می دهیم

11 بهمن
1396
بیشتر
مطالعه تطبیقی معاملات فضولی و جرم انتقال مال غیر (3)

مطالعه تطبیقی معاملات فضولی و جرم انتقال مال غیر (3)

پس از بررسی معاملات فضولی در این بخش به جرم انتقال مال غیر می پردازیم.

20 بهمن
1396
بیشتر
مطالعه تطبیقی معاملات فضولی و جرم انتقال مال غیر (4)

مطالعه تطبیقی معاملات فضولی و جرم انتقال مال غیر (4)

در مباحث قبلی پس از بررسی معاملات فضولی به تعریف جرم انتقال مال غیر پرداخیتم، در این مبحث پس از بیان مجازات جرم انتقال مال غیر، به مقایسه دو نهاد خواهیم پرداخت.

20 بهمن
1396
بیشتر