نظریه های مشورتی حقوق تجارت

نظریه شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۴

نظریه شماره ۷۶۷/۹۴/۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۴

آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت‌های خارجی قانونی است؟

8 اردیبهشت
1397
بیشتر
توضیح در مورد ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی

توضیح در مورد ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی

طبق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۸۲ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.

8 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه مشورتی مورخ ۹۶/۴/۲۷

نظریه مشورتی مورخ ۹۶/۴/۲۷

مقررات ماده ۲۲ قانون صدور چک درخصوص اقامتگاه قانونی صادرکننده، در رسیدگیهای مدنی نیز قابل اعمال است

9 اردیبهشت
1397
بیشتر