نظریه های مشورتی حقوقی

نظریه شماره ۸۷۳/۹۴/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۸۷۳/۹۴/۷ ـ ۸/۴/۱۳۹۴

۱ـ در صورتیکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

8 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۸۲۹/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۸۲۹/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴

برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد...

8 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴

کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای مشورتی درباره شمول نیم‌عشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیم‌عشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد.

9 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۷۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۷۵

درخصوص ادعای اعسار در هنگام واخواهی، امکان اقامه دعوای اعسار از دین قبل از مطالبه دین و مقصود مقنن از «تکمیل دادرسان» در ماده ٩٢ قانون آیین دادرسی مدنی

9 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸

آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومٌ به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟

9 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۷۶۵/۹۴/۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۴

نظریه شماره ۷۶۵/۹۴/۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۴

در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و..

10 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۱۰۲۱/۹۴/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۱۰۲۱/۹۴/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۴

۱ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟

10 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۸۰۷/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۸۰۷/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴

در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می‌تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند؟

10 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴

به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یاد شده را نسخ نکرده است...

10 اردیبهشت
1397
بیشتر