نظریه های مشورتی کیفری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح : ماموران انتظامی و دژبان مکلف به دستگیری سربازان فراری می‌باشند

8 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۹۹۴/۹۴/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۹۹۴/۹۴/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴

۲ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷وتبصره ۲ آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

8 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۸۳۸/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است.»،

8 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۹۸۸/۹۴/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۹۸۸/۹۴/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۴

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است...

8 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

9 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۳ مورخ ۹۶/۹/۱۴

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۳ مورخ ۹۶/۹/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

9 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۱ مورخ ۹۶/۹/۱۴

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۶۱ مورخ ۹۶/۹/۱۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

9 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۷۴۸/۹۴/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴

نظریه شماره ۷۴۸/۹۴/۷ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴

اصولاً زمانی می‌توان برای متهم  قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار‌های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد.

10 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۹۶۶/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۹۶۶/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می‌گردد و در حکم دادگاه قید می‌شود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟

10 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

10 اردیبهشت
1397
بیشتر
نظریه شماره ۱۰۶۸/۹۴/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۴

نظریه شماره ۱۰۶۸/۹۴/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۴

آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵( تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟

10 اردیبهشت
1397
بیشتر